TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE ŠTRIGOVA
Štrigova, 6. lipnja 2022 godine

Na temelju članka 18. stavka 1, točke 6. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/2019 i 42/2020), članka 3. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama (NN 13/2022),  članka 23. stavak 6. i članka 39. stavak 2. Statuta Turističke zajednice Općine Štrigova (Službeni glasnik Međimurske županije br. 18), i Odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Štrigova donesenoj na 5. sjednici održanoj dana 03. lipnja 2022. godine raspisuje se

NATJEČAJ

za izbor direktora/direktorice Turističke zajednice Općine Štrigova na mandat od četiri godine

Uvjeti:

Kandidat mora ispunjavati opće uvjete Zakona o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19) te uvjete propisane Pravilnikom o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama (NN 13/22), kako slijedi:

  1. Završen najmanje stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij,
  2. Najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima koji odgovaraju stupnju stečene stručne spreme ili jedna godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima u turizmu,
  3. Aktivno znanje jednog stranog jezika,
  4. Znanje rada na osobnom računalu.

 

Osim gore navedenih uvjeta, kandidat mora ispunjavati i uvjet da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja gospodarstva, dok ta mjera traje. Odabrani kandidat će prije početka rada potpisati odgovarajuću izjavu kojom potvrđuje da ispunjava navedeni uvjet.

Uz dokaze o ispunjavanju posebnih uvjeta prilikom prijave na javni natječaj, kandidat prilaže svoj prijedlog četverogodišnjeg programa rada Turističke zajednice Općine Štrigova.

Direktora/direktoricu Turističke zajednice Općine Štrigova imenuje Turističko vijeće Turističke zajednice Općine Štrigova na vrijeme od četiri godine.

U slučajevima propisanim člankom 23. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, direktor/direktorica mora položiti stručni ispit za rad u turističkoj zajednici u roku od godinu dana od dana stupanja na rad.

 

Obvezna dokumentacija uz prijavu:

  • Životopis,
  • Dokaz o stručnoj spremi, traženom radnom iskustvu (HZMO – elektronički zapis o radno pravnom statusu odnosno, u slučaju radnog staža u inozemstvu, odgovarajuću potvrdu poslodavca ili ugovor o radu iz kojeg je razvidno trajanje zaposlenja i sl.) te, prema mogućnostima, dokaze o poznavanju stranih jezika i poznavanju rada na računalu (preslike uvjerenja, svjedodžbi, potvrda i slične dokumentacije, vlastoručno potpisana izjava ili drugi odgovarajući dokument),
  • Prijedlog četverogodišnjeg programa rada Turističke zajednice Općine Štrigova.

Turističko vijeće zadržava pravo provjeriti putem Ministarstva pravosuđa i uprave RH postoji li zapreka za izbor i imenovanje direktora/direktorice iz čl. 21., st. 3. Zakona, odnosno, ispunjava li kandidat uvjet da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja gospodarstva, dok ta mjera traje, odnosno, ako takve podatke nije moguće pribaviti na navedeni način, od odabranog kandidata zatražiti odgovarajuću izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika da protiv kandidata nije donesena pravomoćna sudska presuda ili rješenje o prekršaju te nije izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja gospodarstva.

Prilikom dostave dokaza kandidat može zacrniti dijelove koje smatra povjerljivim, npr. iznos plaće, određene osobne podatke i slično, koji ne utječu na dokazivanje propisanih uvjeta.

Sve potrebne informacije za izradu prijedloga programa rada dostupne su na stranicama: www.strigova.info, www.visitmedimurje.com,  www.htz.hr  i  www.mints.gov.hr.

Eventualne upite kandidati mogu slati isključivo elektroničkom poštom na tz@strigova.info.

Od kandidata koji je odabran, prije početka rada može se zatražiti dostava dokumentacije u izvorniku ili ovjerenoj preslici, kao i drugi dokazi o ispunjavanju uvjeta iz javnog natječaja.

Rok za podnošenje prijava, s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja, je najkasnije 14. lipnja 2022. godine do 12:00 sati bez obzira na način dostave.

Prijave s natječajnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici preporučeno poštom ili osobnom dostavom na adresu:

Turistička zajednica Općine Štrigova

Turističko vijeće Turističke zajednice Općine Štrigova

Štrigova 103

40312 Štrigova

s naznakom „Ne otvaraj – Natječaj za izbor direktora/ direktorice“.

Kandidati prijavom na natječaj pristaju da se njihovi osobni podaci obrađuju u potrebnom obimu i u svrhu provedbe Natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46 EZ od 27.04.2016. godine (Službeni list Europske unije L119/1.).

Neće se razmatrati prijave koje su nepotpune ili nerazumljive, kao ni prijave koje se dostave izvan roka ili na način različit od načina dostave propisanog ovim javnim natječajem.

U slučaju da ni jedan kandidat ne bude odabran, ili se promjene okolnosti vezane uz radno mjesto, Turistička zajednica Općine Štrigova zadržava pravo poništiti natječaj, odnosno ne prihvatiti niti jednu pristiglu prijavu.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od najkasnije pet dana od donošenja odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice.

U Štrigovi, 03. lipnja 2022. godine

 

TURISTIČKO VIJEĆE

TURISTIČKE ZAJEDNICE

OPĆINE ŠTRIGOVA

Predsjednik

Stanislav Rebernik

 

Preuzmite Natječaj u .pdf formatu.