TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE ŠTRIGOVA
Štrigova, 11. prosinca 2019. godine

Temeljem članka 21. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08), članka 28. Statuta Turističke zajednice općine Štrigova i članka 4. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu TZ općine, grada, županije i glavnom uredu HTZ (NN 23/2017) te Odluci Turističkog vijeća Turističke zajednice općine Štrigova, donesenoj na 4. sjednici održanoj 28. studenog 2019. godine.

NATJEČAJ
za radno mjesto Administrator – informator
u Turističkom uredu Turističke zajednice općine Štrigova
– 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, na puno radno vrijeme

Uvjeti:
Kandidat mora ispunjavati opće uvjete Zakona o radu (NN 93/14 i 127/17) te posebne uvjete propisane Pravilnikom o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u Turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu HTZ-a (NN 23/17 i 72/17; u daljnjem tekstu:Pravilnik) i to:
1. da ima završenu srednju školu u najmanje četverogodišnjem trajanju
2. da ima najmanje godinu dana radnog iskustva u struci koja odgovara poslovima radnog mjesta na koji se prijavljuje
3. da poznaje jedan svjetski jezik
4. da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, a ako nema treba u roku od jedne godine od dana stupanja u radni odnos položiti stručni ispit
5. da poznaje rad na osobnom računalu.

Uz prijavu na Natječaj kandidati su dužni priložiti:
1. životopis
2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica, osobna iskaznica ili putovnica)
3. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (svjedodžba/ diploma)
4. dokaze iz kojih je vidljivo da kandidat ima najmanje godinu dana radnog iskustva u struci koja odgovara poslovima radnog mjesta na koji se prijavljuje (radna knjižica, elektronični zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, i sl.)
5. dokaz o poznavanju jednog svjetskog jezika (svjedodžba ili indeks obrazovne ustanove ili potpisanu izjavu)
6. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u turističkom uredu (ukoliko ima položen ispit) ili izjavu da ga nije dužan polagati (napomena: u skladu s člankom 23. stavkom 5. i 6. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, radni odnos može zasnovati i osoba koja u trenutku sklapanja ugovora o radu nema položen stručni ispit za rad u turističkom uredu uz uvjet da stručni ispit položi u roku od jedne godine od dana stupanja na rad ili osoba koja ima odgovarajuću stručnu spremu i najmanje 10 godina radnog staža na poslovima u turizmu u toj stručnoj spremi)
7. dokaz o poznavanju rada na računalu (svjedodžba ili indeks obrazovne ustanove ili potpisanu izjavu)
8. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Natječaju.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Ravnopravno se mogu natjecati osobe oba spola, sukladno članku 13. stavka 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08 i 69/17).

Turistička zajednica općine Štrigova može odlučiti da će provesti testiranje sposobnosti kandidata, o čemu će odabrani kandidati biti pravovremeno obaviješteni.

Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od dana objave Natječaja na web stranici Turističke zajednice općine Štrigova, na adresu:
Turistička zajednica općine Štrigova, Štrigova 29, 40312 Štrigova, s naznakom NE OTVARAJ – NATJEČAJ

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Turistička zajednica općine Štrigova zadržava pravo u svako vrijeme poništiti ovaj natječaj, odnosno pravo ne odabrati ni jednog kandidata, bez obaveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

TURISTIČKO VIJEĆE TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE ŠTRIGOVA